Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED, ALGEMENE PLICHTEN VAN DE BESTELLER, WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:

Goedcupje B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goedcupje B.V., gevestigd te Amsterdam, met als correspondentie adres, postbus 16673, 1001 RD te Amsterdam;

Besteller: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Goedcupje;

AV: deze algemene verkoopvoorwaarden van Goedcupje B.V.;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de besteller in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Toepasselijkheid:

 1. Deze AV zijn van toepassing op iedere huidige en/of toekomstige bestelling die, al dan niet door of namens besteller, is geplaatst bij Goedcupje B.V. en op iedere offerte en aanbieding die door Goedcupje wordt gedaan. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de besteller en/of derden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de AV aan de besteller ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de AV bij Goedcupje zijn in te zien en op verzoek van de besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze AV langs elektronische weg aan de besteller ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de besteller op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de AV langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze AV tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de besteller zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden van de besteller worden geen onderdeel van de overeenkomst.
 6. Alle gegevens, die de besteller gedurende de bestelprocedure invult, moeten actueel en waarheidsgetrouw zijn. De besteller mag het persoonlijke wachtwoord niet aan derden bekend maken en de besteller dient het zo te bewaren, dat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen, en de besteller dient het Goedcupje onverwijld schriftelijk of per mail mee te delen, wanneer de besteller het verliest of heeft doorgegeven. De besteller is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor misbruik, bijv. voor alle onbevoegde bestellingen met het wachtwoord door derden, en voor de daaruit voortvloeiende geldelijke vorderingen.
 7. Goedcupje behoudt het recht voor om de onderhavige AV met effect voor de toekomst volgens de volgende procedure te wijzigen. Goedcupje zal de besteller met betrekking hiertoe van de beoogde wijzigingen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen en de besteller op het recht tot verzet wijzen. De wijzigingen gelden als aangenomen, wanneer de besteller niet binnen 1 maand na de mededeling van de wijziging verzet aantekent. Indien de besteller tegen de wijziging verzet aantekent, behoudt Goedcupje het recht voor om wanneer het gaat om aanbodvarianten met onbepaalde looptijd c.q. onbepaald aantal leveringen, de overeenkomst reglementair op te zeggen.

ARTIKEL 2 –BESTELLINGEN

 1. De minimale hoeveelheid per bestelling bedraagt 100 cupjes.
 2. Goedcupje B.V. behoudt zich het recht voor een nieuwe bestelling te weigeren indien de besteller openstaande facturen niet heeft voldaan of vermoeden bestaat dat bij besteller sprake is van onvermogen tot betaling.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Alle gegevens met betrekking tot de goederen en prijzen vóór het afsluiten van de overeenkomst zijn vrijblijvend en niet-bindend. De afbeeldingen van de producten hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. Vooral na een vernieuwing van het assortiment van de fabrikant kunnen veranderingen in het uiterlijk en de verpakking van de producten voorkomen. Reclamaties op grond hiervan worden niet aanvaard, als de veranderingen redelijkerwijs voor de besteller acceptabel zijn.
 3. Tussen Goedcupje en de besteller wordt door het aannemen van een aanbieding van de besteller als volgt een rechtsgeldige koopovereenkomst gesloten. De besteller kan door het volledig invullen en bevestigen van het door Goedcupje beschikbaar gestelde formulier een bindend aanbod inleveren. Goedcupje kan dit aanbod ofwel door het toesturen van een bindende verklaring van aanvaarding of door het toesturen van de bestelde goederen aannemen. Tot dat moment kan Goedcupje te allen tijde zonder opgaaf van redenen weigeren het aanbod aan te nemen. Pas als het aanbod is aangenomen ontstaat aanspraak op levering van de goederen. Goedcupje zal terstond langs elektronische weg bevestigen, dat Goedcupje de bestelling heeft ontvangen. Deze ontvangstbevestiging is nog geen bindende aanvaarding van de bestelling. De verklaring van aanvaarding kan wel samen met de ontvangstbevestiging worden verstuurd.

ARTIKEL 4 – LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

 1. Aan de verpakking werd de grootste zorg besteed. Desalniettemin draagt Goedcupje de verantwoordelijkheid voor risico’s die verbonden zijn aan het vervoer en de levering van haar producten. De besteller heeft de mogelijkheid om in geval van schade die aan de producten is ontstaan en die bij aflevering is geconstateerd, een klacht in te dienen bij Goedcupje, mits de besteller de schade ook gemeld heeft aan de vervoerder bij het in ontvangst nemen van het product.
 2. Indien besteller een afwijkende wijze van levering wenst, dan de gebruikelijk wijze van levering door Goedcupje B.V., dan zullen de daarmee gemoeide additionele kosten voor rekening en risico van besteller komen. Goedcupje heeft het recht deze kosten door te berekenen.
 3. Goedcupje spant zich in om bestellingen binnen 1 werkdag aan besteller te leveren, te rekenen vanaf de ontvangst van de order, voor zover deze op maandag t/m vrijdag voor 17.00 uur geplaatst is en de betreffende producten voorradig zijn.
 4. De plaats van levering is het adres dat besteller aan Goedcupje kenbaar heeft gemaakt.
 5. De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden op het moment van aflevering overgedragen aan besteller.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Goedcupje zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van Goedcupje.

ARTIKEL 5 - ONTVANGST VAN PRODUCTEN

 1. Besteller dient het aantal en de staat van de ontvangen producten bij aflevering te controleren.
 2. Indien sprake is van schade of in het geval dat de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient besteller Goedcupje B.V. hierover te informeren door middel van een aangetekende brief of per e-mail binnen een termijn van 7 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst.
 3. In dat geval zal Goedcupje nieuwe producten leveren ter vervanging of besteller het factuurbedrag terugbetalen.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), gelden de wettelijke bepalingen inzake herroeping. Indien na afloop van de geldende termijn de geleverde zaken niet aan Goedcupje zijn teruggezonden, is de koop een feit. Besteller is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Goedcupje. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en vergezeld van de factuur en in perfecte c.q. nieuwstaat verkerend. Indien de zaken op enige wijze zijn gebruikt of beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Goedcupje er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan besteller wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van besteller.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor: - goederen die volgens specificaties van de besteller zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

 - voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de besteller een bedrag betaald heeft, zal Goedcupje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – FACTURERING EN DE PRIJS

 1. Bestellingen worden gefactureerd conform het BTW tarief dat geldig is op de dag van bestelling. Prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Bij een bestelling tot maximaal 300 cupjes c.q. producten betaalt besteller een forfaitaire bijdrage in de verzend- en leveringskosten van de producten. Deze bijdrage wordt apart op de factuur vermeld. Voor bestellingen van meer dan 300 cupjes c.q. producten worden aparte verzend- en factureringsvoorwaarden overeengekomen.
 3. De rekeningen van Goedcupje dienen, ongeacht het wettelijke herroepingsrecht, onmiddellijk te worden betaald.
 4. Goedcupje behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openstaan, tot het moment van volledige betaling van alle openstaande facturen van besteller. Zodra een factuur niet uiterlijk op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van 1% per maand in rekening gebracht. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van EURO 25 en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, dit onverlet de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.
 5. Het onder 4 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien dwingend recht zich hiertegen verzet.
 6. Voor de betaling kan de besteller uitsluitend gebruik maken van de betalingsmodaliteiten, die tijdens de bestelling zijn overeengekomen en aangegeven. Voor de betalingsmodaliteiten, die ook voor minderjarigen toegankelijk zijn, is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.
 7. De besteller heeft alleen recht op verrekening, wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, c.q. waarvoor het tijd is om tot een beslissing te komen of die niet door Goedcupje zijn betwist. De besteller is alleen bevoegd om een beroep te doen op het recht van retentie, wanneer de tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

ARTIKEL 9 – BETALING

 1. Betaling van het servicegeld dient voorafgaand aan elke periode te geschieden op een manier die besteller heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement.
 2. Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van de service ook na aanmaning niet ontvangen is, is Goedcupje gerechtigd de service eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
 3. Bij eenzijdige beëindiging van de service door Goedcupje voor het einde van de termijn waarvoor besteller het servicegeld heeft betaald, heeft de besteller recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor de genoten service en het reeds betaalde bedrag.
 4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de besteller verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 3 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat besteller de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 5. De besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Goedcupje te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de besteller heeft Goedcupje behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 10 - KLACHTENREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Goedcupje, nadat de besteller de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Goedcupje ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Goedcupje binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 11 - LOOPTIJD, OPZEGGING, AUTOMATISCHE VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wanneer het aanbod een variant betreft met een vaste looptijd of een vast aantal overeengekomen regelmatige leveringen, dan eindigt de overeenkomst daarna, zonder dat het nodig is om de overeenkomst op te zeggen, en wordt deze niet automatisch verlengd.
 2. Wanneer het aanbod een variant betreft met een onbepaalde looptijd, dan kan de overeenkomst door beide partijen te allen tijde met een opzegtermijn van 7 dagen vóór de volgende levering worden opgezegd. Zolang de overeenkomst inzake deze aanbodvarianten niet is opgezegd, wordt hij automatisch met de overeengekomen looptijd verlengd.

ARTIKEL 12 - LEVERING, LEVERINGSVOORWAARDEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Goedcupje behoudt het recht voor om pas te leveren, wanneer de goederen volledig zijn betaald en na afloop van de herroepingstermijn voor het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Er bestaat geen aanspraak op een eerdere levering.
 2. Goedcupje levert alleen naar Nederland naar adressen, waar pakjes kunnen worden bezorgd.
 3. Goedcupje blijft eigenaar van de goederen, totdat de koopprijs volledig betaald is.

ARTIKEL 13 - GARANTIE

 1. Goedcupje staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Goedcupje , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de besteller op grond van de overeenkomst tegenover Goedcupje kan doen gelden
 3. Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden kunnen door besteller niet, of uitsluitend voor eigen risico gebruikt worden.

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID VAN Goedcupje, VERPLICHTINGEN VAN DE BESTELLER

 1. Goedcupje is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst indien veroorzaakt door een gebeurtenis redelijkerwijs buiten haar macht (Force Majeur/overmacht).
 2. Goedcupje is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van haar producten en/of schade aan andere producten of machines.
 3. Het recht op schadevergoeding is beperkt tot de wettelijke schade die voor overeenkomsten als deze valt te voorzien en gebruikelijk is.

ARTIKEL 15 - GEGEVENSBESCHERMING

 1. Goedcupje verkoopt persoonlijke gegevens van besteller niet aan derden en behandelt deze conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar privacy policy. De privacy policy van Goedcupje is gepubliceerd op de website www.goedcupje.nl
 2. In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft besteller het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op deze AV is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 november 2013. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.